1-1. Ergonomia - pojęcia podstawowe       


dr hab. inż. Edwin Tytyk - prof. nadzw. Politechniki Poznańskiej

 

 1-1.8. Literatura

 

 1. Bańka J.: Humanizacja techniki. Główne zagadnienia i kierunki eutyfroniki. Katowice, Wydawnictwo ¦ląsk 1976.
 2. Bąbiński Cz.: Elementy nauki o projektowaniu. Warszawa, WNT 1972.
 3. Biliński B.: O Hezjodejski aspekt starożytności. Praca w starożytnej Grecji. W: Archeologia. Rocznik Polskiego Towarzystwa Archeologicznego. Tom II. Red. Kazimierz Majewski. Wrocław, Wrocławska Składnica Księgarska 1948 (s. 39 - 103).
 4. Campbell B.: Ekologia człowieka. Warszawa, PWN 1995.
 5. Ergonomia. Red. L. Pacholski. Poznań, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 1986.
 6. Ergonomia. Zagadnienia przystosowania pracy do człowieka. Red. S. Wieczorek. Wyd. 2. Warszawa, Książka i Wiedza 1974.
 7. Filipkowski S.: Ergonomia przemysłowa. Zarys problematyki. Warszawa, WNT 1970.
 8. Górska E., Tytyk E.: Ergonomia w projektowaniu stanowisk pracy. Podstawy teoretyczne. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 1998.
 9. James P., Thorpe N.: Dawne wynalazki. Warszawa, Wyd. ¦wiat Książki 1997.
 10. Józefik A.: Próba określenia zakresu merytorycznego ergonomii i jej związków z pokrewnymi dziedzinami i dyscyplinami. Ergonomia 1982, T. 5, nr 1-2.
 11. Jastrzębowski W.B.: Rys ergonomii, czyli nauki o pracy. Ergonomia 1997, T. 20, nr 2.
 12. Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie. Wyd. 3. Wrocław, Zakład im. Ossolińskich 1965.
 13. Lilley S.: Ludzie, maszyny i historia. Warszawa, PWN 1963.
 14. Makarewicz R.: Hałas w środowisku. Poznań, Ośrodek Wyd. Naukowych PAN 1996.
 15. Muresan V.: Wartość i wydajność. Prakseologia 1985, nr 1-2, s. 193-212.
 16. Olszewski J.: Podstawy ergonomii i fizjologii pracy. Poznań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 1997.
 17. Radzicki J., Radzicki J.: Ergonomia i jej związek z ochroną pracy oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Ergonomia 1981, T. 4, nr 1-2, s. 11-24.
 18. Sienkiewicz P.: Inżynieria systemów. Warszawa, Wyd. MON 1983.
 19. Szolginia W.: Geniusze szczęśliwi, geniusze nieszczęśliwi. Warszawa, Wyd. Alfa 1987.
 20. Tarniowa-Bagieńska M.: Analiza kryteriów oceny ergonomicznej stanowisk pracy w aspekcie orientacji humanistycznej. Materiały VI Międzynarodowej Konferencji Ergonomicznej Państw RWPG, Kraków 1987, s. 729-734.
 21. Twórcy naukowych podstaw organizacji. Wybór pism. Red. J. Kurnal. Warszawa, PWE 1972.
 22. Tytyk E.: Metodologia projektowania ergonomicznego w budowie maszyn. Seria: Rozprawy, nr 252, Poznań, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 1991.
 23. Tytyk E.: Dobre i złe tradycje w kształtowaniu środowiska pracy i życia człowieka. W: Ergonomiczne kształtowanie środowiska. Red. E. Kowala. Zielona Góra, Wyd. Centrum Zastosowań Ergonomii 1998, s. 143-152.
 24. Zbichorski Z.: Ekonomika i organizacja produkcji. Warszawa, KiW 1981.