2-5.3. Literatura
  1. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. Red. nauk. D. Koradecka. T. 1-2, Warszawa, CIOP 1999.
  2. Gierasimiuk J., Miareczko B.: Rola i działanie CIOP w zakresie Dyrektywy Maszynowej (98/37/EC). Seminarium: Zasady zapewnienia bezpieczeństwa przy maszynach według wymagań europejskich. Warszawa, CIOP 2000.
  3. Jędrzejewska M., Miareczko B., Podgórski D.: Ocena zgodności maszyn oraz środków ochrony zbiorowej i indywidualnej z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Warszawa, CIOP-PIB 2005
  4. Seminar on PPE. Vademecum, Project PRAQIII B5-98-043, 1999.
  5. Council Resolution of 07 May 1985 on a new approach to technical harmonization and standards. Official Journal of the European Communities C 136, 04.06.1985.
  6. Council Directive 85/374/EEC of 25 July 1985 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning liability for defective products. Official Journal of the European Communities L 210, 07.08.1985.
  7. Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work. Official Journal of the European Communities L 183, 29.06.1989.
  8. Council Directive 89/655/EEC of 30 November 1989 concerning the minimum safety and health requirements for the use of work equipment by workers at work (second individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC). Official Journal of the European Communities L 393,30.12.1989.
  9. Council Directive 89/656/EEC of 30 November 1989 on the minimum health and safety requirements for the use by workers of personal protective equipment at workplace (third individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC). Official Journal of the European Communities L 393,30.12.1989.
  10. Council Directive 89/686/EEC of 21 December 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to personal protective equipment. Official Journal of the European Communities L 399, 30.12.1989.
  11. Council Resolution of 21 December 1989 on a global approach to conformity assessment. Official Journal of the European Communities C 010, 16.01.1990.
  12. Directive 2001/95/EC Of European Parliament and of the Council od 3 December 2001 on general product safe.
  13. Council Directive 93/68/EEC of 22 July 1993 amending Directive 87/404/EEC (simple pressure vessels), 88/378/EEC (safety of toys), 89/106/EEC (construction products), 89/336/EEC (electromagnetic compatibility), 89/392/EEC (machinery), 89/686/EEC (personal protective equipment), 90/384/EEC (non-automatic weighting instruments), 90/385/EEC (active implantable medical devices), 90/396/EEC (appliances burning gaseous fuels), 91/263/EEC (telecommunications terminal equipment), 92/42/EEC (new hot-water boilers fired with liquid or gaseous fuels) and 73/23/EEC (electrical equipment designed for use within certain voltage limits). Official Journal of the European Communities L 216, 08.08.1997.
  14. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG (Dziennik Urzędowy UE L 318/82, 13.08.2008 r.)
  15. Directive 2006/24/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast),
  16. Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie) (Dziennik Urzędowy UE, L 157/24, 9.06.2006 r.)
  17. Guide to the implementation of directives based on New Approach and Global Approach, European Commission, Luxembourg, 2000.
  18. Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1996 r., nr 24, poz. 110).
  19. Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).
  20. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360 z późniejszymi zmianami, Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652).
  21. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003, Nr 229, poz. 2275 z późniejszymi zmianami).
  22. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy Dz. U. Nr 191, poz. 1596.
  23. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)
  24. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228)
  25. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy Dz. U. Nr 178, poz. 1745.
  26. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity ogłoszony obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. Dz. U. Nr 169, poz. 1650)
  27. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dziennik Urzędowy UE L 218/30, 13.08.2008 r.)
  28. Single European Act, modifying the treaties of ROME, signed in LUXEMBOURG on 17 February 1986. Official Journal of the European.
  29. PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością - Wymagania.
  30. PN-EN ISO/IEC 17011:2005 System akredytacji laboratoriów wzorcujących i badawczych. Wymagania ogólne dotyczące działania i uznawania.
  31. PN-EN ISO/IEC 17020:2005 Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek kontrolujących.
  32. PN-EN ISO/IEC 17021:2006 Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących ocenę oraz certyfikację/rejestrację systemów jakości.
  33. PN-EN ISO/IEC 17024:2004 Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby.
  34. PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących
  35. PN-EN ISO/IEC 17050:2005 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę.
  36. PN-EN 45011:2000 Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów. 37. PN-EN ISO/IEC 17000:2006. Ocena zgodności. Terminologia i zasady ogólne.
  37. Council Decision 93/465/EEC of 22 July 1993 concerning the modules for the of various phases of the conformity assessment procedures and the rules for the affixing and use of the CE conformity marking, which is intended to be used in the technical harmonization directives. OJ L 220 30.08.1993.