Dobrane wg przedstawionych zaleceń wskaźniki i elementy sterownicze należy umiejscowić i rozmieścić tak aby wykorzystanie było łatwe dla człowieka-operatora

Procedurę projektowania umiejscowienia i rozmieszczenia wskaźników i elementów sterowniczych wg PN-EN 894-4 przedstawiono na 3-5. slajd 22.

 (3-5. slajd 22)

 (3-5. slajd 22)

Opis poszczególnych kroków tej procedury podano w rozdziale 5 PN-EN 894-4. W normie tej określono także szczegółowe wymagania ergonomiczne dotyczące umiejscowienia i wzajemnego rozmieszczenia wskaźników i elementów informacyjnych dla siedzącej, stojącej oraz zmiennej (siedzącej i stojącej) pozycji pracy operatora maszyny. Poniżej zaprezentowano wybrane wskazania dotyczące umiejscowienia i rozmieszczenia wskaźników i elementów sterowniczych.

Umiejscowienie stref prezentowania informacji A, B, C i stref sterowania A', B', C' w płaszczyźnie pionowej przedstawiono na fol3.5-23, umiejscowienie stref prezentowania informacji A, B, C w płaszczyźnie poziomej przedstawiono na fol 3.5-24

fol 23 Umiejscowienie stref prezentowania informacji A,B,C i stref sterowania A', B', C' w płaszczyźnie pionowej wg PN-En 894-4

Objaśnienia:

 1. Optymalna strefa sterowania - między wysokością łokcia a ramienia
 2. Dolna granica widzenia 70stopni
 3. Górna granica widzenia
 4. Granica widzenia barw
 5. Wskaźnik, element sterowniczy o niskim priorytecie
 6. Wskaźnik i element sterowniczy drugorzędny
 7. Płaszczyzna pozioma
 8. Wskaźnik podstawowy i element sterowniczy drugorzędny
 9. Wskaźnik i element sterowniczy podstawowy
 10. Element sterowniczy podstawowy, wskaźnik drugorzędny

 

Zaleca się sporządzenie wykazu dobranych wskaźników i elementów sterowniczych. Następnie, dla każdej sytuacji związanej z ich użytkowaniem, powinny być określone wymagania dotyczące realizowanego zadania (np. dokładność, prędkość, siła, częstość użycia, czas użyć, stopień ważności) i ustalone priorytety z uwzględnieniem celów bezpieczeństwa, wydajności i użyteczności. Na tej podstawie określone zostaną elementy podstawowe i drugorzędne.

W strefach zlecanych A i A' umieszczane są elementy podstawowe, to jest:

 • mające najwyższy priorytet dotyczący bezpieczeństwa pracy,
 • stosowane do szybkiego i dokładnego odczytu lub uruchamiania,
 • elementy długo obserwowane i/lub często uruchamiane.

W strefach tych mogą być umieszczane elementy do zadań drugorzędnych lub mniej ważnych, jeżeli jest wolne miejsce. W strefach akceptowalnych B i B' mogą być umieszczane elementy drugorzędne, to jest elemeny o drugorzędnym stopniu ważności, które mogą być obserwowane lub uruchamiane okresowo. Strefy nie zalecane C i C' są odpowienie jedynie dla elementów które są rzadko używane i mają niski priorytet lub stopień ważności, takie jak np. regulacja temperatury.

 3-5.7. Literatura
  1. Brajczewski C. i in.: Cechy antropometryczne do projektowania stanowisk pracy. Wrocław, Zakład Antropometrii PAN 1983.
  2. Gedliczka A. i in: Atlas miar człowieka. Dane do projektowania i oceny ergonomicznej. Warszawa Wyd. CIOP 2001
  3. Gierasimiuk J., Wróbel J.: Kształtowanie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie projektowania maszyn i stanowisk pracy. W: Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. Red. nauk. D. Koradecka. Warszawa, CIOP 1999.
  4. Paluszkiewicz L.: Ergonomiczne właściwości przyrządów sygnalizacyjnych i sterowniczych. Warszawa, Inst. Wyd. CRZZ 1975.
  5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199 poz. 1228 zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 124 poz 701) - wdraża dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/42/WE i 2009/127/WE
  6. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia Redakcja naukowa Koradecka D. Warszawa CIOP-PIB 1997
  7. Bezpieczeństwo i higiena pracy Redakcja naukowa Koradecka D. Warszawa CIOP-PIB 2008
  8. PN-EN 614-1+A1:2009 Bezpieczeństwo maszyn - Ergonomiczne zasady projektowania - Część 1: Terminologia i wytyczne ogólne.
  9. PN-EN 547-3+A1:2010 Bezpieczeństwo maszyn wymiary ciała ludzkiego częśc 3: dane antropometryczne
  10. PN-EN 614-2+A1:2010 Bezpieczeństwo maszyn - Ergonomiczne zasady projektowania - Część 2: Interakcje między projektowaniem maszyn a zadaniami roboczymi.
  11. PN-EN 894-1+A1:2010 Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania ergonomiczne dotyczące projektowania elementów informacyjnych i sterowniczych - Część 1: Ogólne zasady interakcji między człowiekiem a wskaźnikami i elementami sterowniczymi.
  12. PN-EN 894-2+A1:2010 Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania ergonomiczne dotyczące projektowania elementów informacyjnych i sterowniczych - Część 2: Wskaźniki.
  13. PN-EN 894-3+A1:2010 Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania ergonomiczne dotyczące projektowania elementów informacyjnych i sterowniczych. Część 3: Elementy sterownicze.
  14. PN-EN 894-4:2010 Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania ergonomiczne dotyczące projektowania elementów informacyjnych i sterowniczych - Część 4: Umiejscowienie i rozmieszczenie wyświetlaczy i elementów sterowniczych
  15. PN-EN 61310-1:2009 Bezpieczeństwo maszyn. Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie. Część 1: Wymagania dotyczące sygnałów wizualnych, akustycznych i dotykowych.
  16. PN-EN 61310-3:2010 Bezpieczeństwo maszyn -- Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie -- Część 3: Wymagania dotyczące umiejscowienia i działania elementów sterowniczych
  17. PN-EN ISO 7731:2009 Ergonomia - Sygnały bezpieczeństwa dla obszarów publicznych i obszarów pracy - dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa.
  18. PN-EN ISO 12100:2012 Bezpieczeństwo maszyn - Ogólne zasady projektowania - Ocena ryzyka i zmiejszania ryzyka.
  19. PN-EN-ISO 7250-1:2017-12 Podstawowe wymiary ciała ludzkiego do projektowania technicznego - część 1: określanie wymiarów ciała ludzkiego oraz punkty odniesienia.
  20. PN-EN ISO 14738:2009 - wersja angielska Bezpieczeństwo maszyn. Wymagania antropometryczne dotyczące projektowania stanowisk pracy przy maszynie.
  21. PN-EN ISO 6682:2009 Maszyny do robót ziemnych - strefy wygody i zasięgu w odniesieniu do elementów sterowniczych
  22. PN-N-08001:1980 Dane ergonomiczne do projektowania. Granica zasięgu rąk. Wymiary.(norma wycofana 09-02-2006)
  23. PN-N-08002:1981 Dane ergonomiczne do projektowania. Granice ruchu stopy. Wymiary katowe(norma wycofana 09-02-2006).
  24. PN-N-08003:1991 Dane ergonomiczne do projektowania. Przestrzeń dla ręki obejmującej uchwyt. Wymiary. (norma wycofana 09-12-2011)
  25. PN-N-08018:1991 Dane ergonomiczne do projektowania stanowisk pracy. Strefy pracy kończyn górnych. Wymiary.