6-6.4. Sposoby ochrony człowieka przed nadmiernym promieniowaniem optycznym w środowisku pracy

Profilaktyka zagrożenia pracowników promieniowaniem optycznym na stanowiskach pracy wiąże się z szeregiem działań mających na celu stworzenie bezpiecznych warunków pracy a tym samym z ograniczeniem ryzyka zawodowego do małego.
W przypadku sztucznych źródeł promieniowania zagrożenie promieniowaniem optycznym należy uwzględniać już na etapie projektowania i urządzania stanowisk pracy. Tam gdzie jest to możliwe należy wprowadzać automatyzację produkcji tak, aby odsunąć człowieka od procesów, gdzie istnieje zagrożenie promieniowaniem optycznym. Jeśli nie jest możliwe do uniknięcia narażenia pracowników na promieniowanie optyczne, to wówczas istotnym jest .

-odpowiednia organizacja pracy a w szczególności wprowadzenie odpowiednich procedur postępowania na stanowiskach pracy, gdzie występuje zagrożenie promieniowaniem optycznym i nadzoru nad ich przestrzeganiem
-dobór i stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej
-dobór i stosowanie odpowiednich środków ochrony zbiorowej
-monitorowanie zagrożenia promieniowaniem optycznym na stanowiskach
-pracy poprzez pomiary odpowiednich parametrów tego promieniowania niezbędnych do oceny ryzyka5
-szkolenie pracowników na temat zagrożenia i ochrony przed
-promieniowaniem optycznym, o wykonywanie wstępnych i okresowych ogólnych badań lekarskich oraz
-okresowych badań okulistycznych i dermatologicznych ukierunkowanych na
-ujawnianie zmian patologicznych pojawiających się na skutek ekspozycji na
-promieniowanie optyczne.

 

 6-6.5. Literatura

1. ICNIRP: Guidelines on limits of exposure to broad-band incoherent optical radiation (0,38 to 3 m). Health Physics, 77(3):539-555, 1997.
2. Nowicki M.: Promieniowanie laserowe. W: Czynniki szkodliwe w środowisku pracy. Wartości dopuszczalne. Red. M. Pośniak., J.Skowroń, Warszawa, CIOP-PIB 2020, s 255-288
3. Owczarek,G, Pościk A. Wolska A. Promieniowanie optyczne w Dobór środków ochrony indywidualnej pod red K.Majchrzyckiej i A. Pościka, Warszawa, CIOP-PIB, 2007, 301-332.
4. Sliney D. Wolbarsht M.: Safety with lasers and other optical sources. New York Plenum Press, 1980.
5. Wolska A. Promieniowanie optyczne w środowisku pracy. CIOP-PIB, Warszawa, 2013
6. Wolska A. Sztuczne promieniowanie optyczne. Zasady oceny ryzyka zawodowego. Poradnik, CIOP-PIB Warszawa, 2013.
7. Wolska A. Nielaserowe promieniowanie optyczne w Czynniki szkodliwe w środowisku pracy. Wartości dopuszczalne, CIOP-PIB, Warszawa, 2020
8. Dyrektywa 2006/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (sztucznym promieniowaniem optycznym) (dziewiętnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. UE L 114 z 27.04.2006, str. 38)
9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DzU z 2014 poz. 817).
10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne. (tekst jednolity DzU 2013, poz. 1619)
11. PN EN 14255 – 1: 2010 Pomiar i ocena ekspozycji osób na niespójne promieniowanie optyczne -- Część 1: Promieniowanie nadfioletowe emitowane przez źródła sztuczne na stanowisku pracy
12. PN EN 14255 – 2: 2010 Pomiar i ocena ekspozycji osób na niespójne promieniowanie optyczne -- Część 2: Promieniowanie widzialne i podczerwone emitowane przez źródła sztuczne na stanowisku pracy
13. PN-EN 60825-1: 2014 Bezpieczeństwo urządzeń laserowych. Część 1: Klasyfikacja sprzętu, wymagania i przewodnik użytkownika.