7-4.6. Dokumentacja czynników ergonomicznych w projektowaniu  technicznym

  W 1991 roku ustanowiono normę PN-91/N-08019 dotyczącą wymagań stawianych dokumentacji technicznej systemów pracy. W normie tej podano zasady sporządzania opisu, a pośrednio - przez skierowanie uwagi projektanta na czynniki ergonomiczne - wskazano na podniesienie poziomu ergonomiczności projektowanych obiektów technicznych.

  Wymagania ergonomiczne w dokumentacji technicznej.

  Dokumentacja techniczna systemów pracy powinna zawierać:

  • rysunki złożeniowe stanowiska pracy operatora
  • rysunki złożeniowe zespołów funkcjonalnych ilustrujących relacje przestrzenne i siłowe między człowiekiem lub częściami jego ciała a projektowanym zespołem
  • program prób i badań ergonomicznych prototypu.

   

  Zasady wykonywania dokumentacji.
  Przy wykonywaniu dokumentacji należy kierować się następującymi zasadami:

  • Liczba rysunków złożeniowych stanowiska pracy operatora musi być równa liczbie stanowisk pracy operatora w projektowanym obiekcie.
  • Na rysunkach złożeniowych stanowisk pracy należy wyrysować w podziałce rysunku linią ciągłą cienką wg PN-82/N-01616 sylwetkę człowieka - operatora, a na rysunkach zespołu funkcjonalnego zarysy części ciała w zasadniczych pozycjach. Sylwetki powinny reprezentować minimalną (np. gdy decyduje to o zasięgu ruchów) i maksymalną (np. dotyczącą elementów ograniczających przestrzeń) wartość progową wg PN-90/N-08000 z uwzględnieniem płci operatorów.
  • W powiązaniu z sylwetkami człowieka - operatora należy zaznaczyć linią dwupunktową cienką wg PN-82/N-01616 granice zasięgu rąk wg PN-90/N-08001 i ruchu stóp wg PN-90/N-08002, w relacji z odpowiednimi elementami sterowniczymi.
  • W powiązaniu z sylwetkami człowieka - operatora należy zaznaczyć linią ciągłą cienką wg PN-82/N-01616 granice widoczności w odniesieniu do: śledzenia procesu pracy i jej związków z otoczeniem zewnętrznym systemu C - OT oraz do śledzenia elementów informacyjnych zaangażowanych w danej fazie pracy.
  • Należy zaznaczyć linią dwupunktową cienką położenia skrajne i pośrednie elementów sterowniczych.

  Na foliogramie  (7-4. slajd 19) przedstawiono przykład rysunku obrabiarki z zaznaczonymi sylwetkami operatora w zasadniczych pozycjach roboczych.

    (7-4. slajd 19) 
   (7-4. slajd 19)

  Zastosowane elementy sterownicze muszą mieć opis zawierający:

  • przeznaczenie elementu
  • wartość sił lub momentów uruchamiających dany element
  • kierunki przyłożenia sił i momentów przez operatora (graficznie)
  • czas wywierania poszczególnych sił
  • częstotliwość uruchamiania (używania danego elementu).

  W sytuacji, gdy kodeks pracy nakłada na projektanta obowiązek przestrzegania wymogów ergonomicznych, omówiona norma pozwala na udokumentowanie jego troski o bezpieczeństwo pracy i ergonomiczność projektowanych obiektów technicznych.

   7-4.7. Normalizacja czynników ergonomicznych. Podstawowe normy dotyczące projektowania

    7-4.7.1. System ochrony pracy

   Czynniki techniczne, ekonomiczne, organizacyjne i ludzkie wpływają na zachowanie się w pracy i samopoczucie ludzi będących częścią systemu pracy. Powstał skomplikowany system ochrony pracy. Ochrona pracownika w systemie pracy to całokształt norm prawnych oraz środków badawczych, organizacyjnych i technicznych mających na celu ochronę praw pracownika oraz ochronę jego życia i zdrowia przed czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi w środowisku pracy, a także stworzenie mu optymalnych warunków pracy z punktu widzenia ergonomii, fizjologii i psychologii pracy.

   Jednym z systemów organizacyjno prawnych oddziałujących na system ochrony pracy jest system normalizacji.

   System normalizacyjny przygotowuje normy, publikacje, zalecenie, wytyczne itp. dokumenty dotyczące wielu aspektów ochrony pracy. Państwowo w odpowiednich ustawach, obwieszczeniach, zarządzeniach i rozporządzeniach przywołuje stosowne dokumenty normatywne i ustala w nich stopień obowiązywania poszczególnych norm.

   Normy te dzieli się na: typ A - pojęcia podstawowe, typ B1 - czynniki związane z bezpieczeństwem, typ B2 - rodzaje środków zapewniających bezpieczeństwo, typ C - szczegółowe wymagania dla maszyn lub grup maszyn.

   W procesie projektowania istotne jest ustalenie odnoszących się do danego systemu przepisów i norm. Najprostsza jest sytuacja, gdy projektant może skorzystać z norm typu C, gdyż zawierają one wymagania dotyczące konkretnej maszyny i nie ma bezpośredniej potrzeby sięgania do norm innych typów.

   Projektowanie coraz to doskonalszych systemów wymaga od projektantów znajomości nie tylko norm, ale również wyników badań eksploatacyjnych istniejących systemów.

    7-4.7.2. Wykaz podstawowych norm polskich do projektowania systemów antropotechnicznych

   W procesie projektowania ergonomicznego zaleca się stosowanie następujących ważniejszych norm:

   Podstawowe normy z grupy „Ergonomia”, „Projektowanie”  (7-4. slajd 15).

     (7-4. slajd 15) 
    (7-4. slajd 15)

   Podstawowe normy z grupy: „Ochrona pracy”  (7-4. slajd 16).

     (7-4. slajd 16) 
    (7-4. slajd 16)

   Podstawowe normy z grupy: „Bezpieczeństwo pracy”  (7-4. slajd 16).

     (7-4. slajd 16) 
    (7-4. slajd 16)

   W przedstawionym wykazie pominięto normy dotyczące projektowania środków ochrony indywidualnej. Obszerny wykaz takich norm zwiera piśmiennictwo do rozdziału 22. monografii „Bezpieczeństwo pracy i ergonomia” [1].

   7-4.8. Literatura

  Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. Red. nauk. D. Koradecka. T.1-2. Warszawa, CIOP 1999.

  Dietrych J.: System i konstrukcja. Warszawa, WNT 1978.

  Górska E., Tytyk E.: Ergonomia w projektowaniu stanowisk pracy. Podstawy teoretyczne. Warszawa, OWPW 1998.

  Górska E., Tytyk E.: Ergonomia w projektowaniu stanowisk pracy. Materiały pomocnicze do ćwiczeń projektowych. Warszawa, OWPW 1996.

  Kotik M.A.: Kurs inżyniernoj psichołogii. Tallin, Bałgus 1978.

  Krick E.V.: Wprowadzenie do techniki i projektowania technicznego. Warszawa, WNT 1975.

  Pahl G., Beitz W.: Nauka konstruowania. Warszawa, WNT 1984.

  Projektoznawstwo. Red. nauk. W. Gasparski. Warszawa, WNT 1988.

  Słowikowski J.: Metodyka i stosowanie projektowania ergonomicznego w budowie maszyn. W: Materiały IV Konferencji: Okrętownictwo i Oceanotechnika. Międzyzdroje, Wyd. PSz. 1998

  GEDLICZKA A.: Atlas miar człowieka - Dane do projektowania i oceny ergonomicznej, Wyd. Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Warszawa 2002

  NOWAK E.: Atlas antropometryczny populacji polskiej – dane do projektowania. Wyd. Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa 2000

  SŁOWIKOWSKI J.: Ergonomia w pracach badawczo-rozwojowych w budowie maszyn. Materiały VII Konferencji: Okrętownictwo i Oceanotechnika, - Transport zintegrowany, Wyd. Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2004, s.223÷230

  TYTYK E.: Projektowanie ergonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001

  Polska Norma PN-EN 614-1i 2 Maszyny. Bezpieczeństwo. Ergonomiczne zasady projektowania

  EN ISO 6385:2004 Ergonomic principles in the design of work systems (ISO 6385:2004) .